sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

 

پژوهـش حاضـر بـا هـدف تعیین رابطـه بین معنویت، تاب آوری و راهـبـرد های مـقابل هـای بـا کـیفـیت زنـدگی و توان پی شبینی این مـفاهـیم در کـیـفیت زندگی دانشجویـان انجـام
شد.

10 اسلاید، فایل پاورپوینت، قابل ویرایش

 

 

 

10,000 تومان

زیر مجموعه ها