sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

 

فصل اول:  جبران بار، جبران کننده ایده ال،  تئوری اساسی جبران،  بهبود و ضریب توان،  توان راکتیو،  خطوط انتقال جبران نشده


فصل دوم:  ساختمان خازن ها،  محل نصب خازن ها،  حفاظت مجموعه خازنی،  هارمونیک ها،  تهویه


فصل سوم:  تاریخچه،  وسایل حفاظتی،  خازن های سری،  ظرفیت نامی خازن


فصل چهارم:  تعیین قدرت خازن،  اصلاح ضریب،  جبران کننده ها،  نتیجه گیری و پیشنهادات

 

91 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان

 

ترانسفورماتورها به عنوان يكي از اجزاء بسيار مهم شبكه‌هاي قدرت مطرح مي‌باشند. مراقبت مناسب از آنها در طول بهره‌برداري مزاياي اقتصادي و فني زيادي داشته و باعث افزايش قابليت اطمينان شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي برق مي‌گردد. امروزه موضوع "مانيتورينگ ترانسفورماتور" به موضوعي بسيار مهم و وسيع در گرايش قدرت رشته مهندسي برق تبديل شده و لازم است كه مورد توجه قرار گيرد. به همين دليل نيز كارهاي تحقيقاتي بسيار زيادي به اين زمينه اختصاص يافته است.
        با توجه به اهميت بسيار بالاي ترانسفورماتورهاي قدرت در شبكه‌هاي انتقال انرژي، اين دستگاه گران‌قيمت از جهات مختلف مورد توجه محققين بوده و هست. زمينه‌هاي تحقيقاتي بسيار متعددي در خصوص ترانسفورماتورهاي قدرت وجود دارد كه به دليل نقش خيلي مؤثر آنها در امر انتقال انرژي مي‌باشد و ...

 

115 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان

 

در این پروژه به بررسی سیستمهاي رادارگریز در هواپیماهاي جنگنـده و عوامـل تـاثیر گـذار بـر پنهـان سـازي هواپیماها از دید رادار میپردازیم. همچنین بررسی روشهایی که در حال حاضـر مـورد اسـتفاده شـرکتهـاي هواپیماسازي قرار دارد مانند تغییر در ساختار بدنه هواپیما، استفاده از مواد جاذب راداري، جمینگ و روشهاي دیگر، که هر کدام به نوبهي خود نقش بسزایی در پنهان سازي هواپیما دارند. در این مقاله سعی شده ، خواننـده یک دید کلی نسبت به مفهوم رادار گریزي پیدا کرده و آشنایی نسبی با انواع آن پیدا کند.

 

101 صفحه، فایل pdf

10,000 تومان

 

ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛت های ﺑﺮق و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن را ﺑﻪ  ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده اﺳﺖ . دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ، اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎس     ﻣﻲ ﮔﺬارد . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮق را ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ال { داﻣﻨﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﺎﻣﻲ و ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻮسی } ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺤﺮاف در وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ، اﻏﺘﺸﺎش ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﻜﻪ رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع اﻏﺘﺸﺎش ﻫﺎ ، ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ، ﻧﻮﺳﺎن وﻟﺘﺎژ ( voltage fluctuation ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮاﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات در روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻏﻠﺐ ، ﭼﺸﻤﻚ زدن وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻴﺪه ( voltage flicker ) ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن در ﻧﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در درﺧﺸﺶ، ﺷﺪت و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻧﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .اﻳﻦ اﻏﺘﺸﺎش در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ  ﻣﺜﻼ (ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ) ﻳﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺰرگ و ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﻣﺜﻼ ( ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ) اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ...

 

107 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان

 

ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛت های ﺑﺮق و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن را ﺑﻪ  ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده اﺳﺖ . دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ، اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎس     ﻣﻲ ﮔﺬارد . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮق را ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ال { داﻣﻨﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﺎﻣﻲ و ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻮسی } ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺤﺮاف در وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ، اﻏﺘﺸﺎش ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﻜﻪ رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع اﻏﺘﺸﺎش ﻫﺎ ، ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ، ﻧﻮﺳﺎن وﻟﺘﺎژ ( voltage fluctuation ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮاﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات در روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻏﻠﺐ ، ﭼﺸﻤﻚ زدن وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻴﺪه ( voltage flicker ) ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن در ﻧﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در درﺧﺸﺶ، ﺷﺪت و ﻳﺎ رﻧﮓ ﻧﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .اﻳﻦ اﻏﺘﺸﺎش در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ  ﻣﺜﻼ (ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ) ﻳﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺰرگ و ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﻣﺜﻼ ( ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ) اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ...

 

107 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

در عمل ، تمام تجهيزات مورد استفاده در يك سيستم قدرت براي سطح ولتاژ معيني ( كه به آن ، ولتاژ نامي گفته مي شود ) طراحي مي شوند . اگر ولتاژ سيستم ازمقدار نامي ، كمتر يا بيشتر شود كارايي تجهيزات سيستم و احتمالاً عمر آنها كاهش مي يابد مثلاً گشتاور يك موتور القايي متناسب با مجذور ولتاژ پايانه آن است . شار نوري لامپ ها شديداً وابسته به ولتاژ مي باشد . در سيستم هاي قدرت ، موارد مشابه اين امر ، بسيار است . علاوه بر بار ها ، اغلب عناصر يك يك شبكه قدرت ، مصرف كننده توان راكتيو هستند . بنابراين بايد توان راكتيو در بعضي نقاط شبكه ، توليد و سپس به محل هاي مورد نياز منتقل شود و ....

 

95 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان

 

استفاده ازحرارت توسط انسان به زمانهای بسیار دور برمیگردد. وقتی که انسانهای ماقبل تاریخ در جستجوی پناهگاه در ته غارها اقدام به گریز از سرمای یخبندان کردند. با دور شدن از سطح زمین خود را در پناه تغییرات فصول قرار داده و در حقیقت از انرژی زمین گرمایی استفاده میکردند.چشمه های آب گرم .چشمه های آب گرم جهنده و فواره های بخار .صور نمایشی از گرمای زمین هستند.که در هر زمان مورد استفاده مردمان بوده استو امروزه سعی در بهره برداری از این انرژی بصورت مدرن و در اندازه های بیشتر است.چشمه های شناخته شده با دمای بالا از مدتها پیش مورد بهره برداری قرار گرفته است ولی اشکال عمده آن وجود چشمه هایی در نقاط کمیاب و مشخص از زمین است

 

59 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان

 

هنگامی که خط با ثابت های توزیع شده در معرض یک اغتشاش مانند برخورد صاعقه یا عمل کلید زنی قرار می گیردامواج ولتاژ و جریان بوجود می آیند و این امواج در طول خط با سرعتی نزدیک به سرعت سیر نور به حرکت در می آیند به محض رسیدن این امواج به ترمینال های خط امواج ولتاژ و جریان انعکاسی بوجود می آیند و در طول خط بر می گردند و با امواج اولیه ترکیب می شوند،به خاطر وجود تلفات،امواج سیار بعد از چند انعکاس تضعیف شده و از بین می روند همچنین اندوکتانس های سری سیم پیچ های ترانسفورماتور به طور موثری اغتشاشات را بلو که می نمایند و بدین صورت از ورود آنها به سیم پیچیهای ژنراتور جلوگیری می کنند و ...

 
71 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش
35 اسلاید، فایل پاورپوینت، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان

     موضوع این پروژه کننترل روشنایی از راه دور توسط تماس تلفنی می باشد. این دستگاه دارای یک تلفن مبایل می باشد که بر روی آن نسب گردیده است. برای کنترل روشنایی ابتدا یک تماس با مبایل نسب شده به دستگاه انجام می پذیرد، این مبایل به طور اتوماتیک پاسخ داده و منتطر دریافت کدهای dtmf می شود، با فشار دادن دکمه ها نور لامپ افزایش و کاهش می یابد. برای کنترل کلی این عملیات از یک میکروکنترلر مگا8 استفاده می شود.

 

57 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

27 صفحه فایل پاورپوینت، قابل ویرایش

فایل های کامل و لایه باز متلب (Matlab) مرتبط با پروژه

 

10,000 تومان