sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

این سایت از زبان تحت سروری PHP استفاده شده است. بانک اطلاعاتی مورد نیاز این سایت نیز از MYSQL استفاده خواهد شد. در این سایت که قرار است نمایشگاهی از تلفن همراه (گالری موبایل) اصلی در آن به نمایش گذاشته شود کاربران میتوانند عضو سایت شوند و از محصولات اطلاعات لازم را دریافت کنند. مدیر نیز می تواند مطالب ارسال شده و اعضا را مدیریت کند.

10,000 تومان