sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

 

این پروژه یک وب سایت موزه است که با کمک HTML,CSS قالب آن طراحی شده است. برای قسمت مدیریت نیز از PHP استفاده شده است که یک زبان تحت سروری است. بانک اطلاعاتی نیز MySQL استفاده شده است. این وب سایت با قابلیت عضو گیری و ارسال نظر توسط کاربر است. مدیر نیز می تواند مطلب را ارسال کرده و نظرات را مدیریت کند.

 

10,000 تومان