sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

وب سايت سايت دندانپزشکي با زبان php طراحي شده است که در آن از mysql استفاده شده است که مدير مي تواند اعضا و ساعات حضور و همچنين نظرات را مديريت کند.
کاربر مي تواند جديدترين خبرها را از سايت دريافت کند.

10,000 تومان