sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

     موضوع وب سايت بررسي شده در اين کتابچه مربوط به مشترکين مخابرات مي باشد که در آن کاربران عمومي در سايت عضو شده و مي توانند از اطلاعات مشترکين مخابرات استفاده لازم را ببرند.
     در اين کتابچه ابتدا از زبانهاي برنامه نويسي استفاده شده در اين وب سايت توضيحاتي کلي داده شده است و در ادامه ساختار پايگاه داده همان جايي که اطلاعات وب سايت ذخيره مي شوند بطور عمومي تشريح شده است. در فصل هاي بعدي اين کتابچه راهنما به آموزش راه اندازي اين وب سايت و برنامه هاي لازم براي اجراي آن اشاره شده است و همچنين بطور کلي نحوه استفاده و معرفي بخش هاي مختلف اين وب سايت نيز بطور تصويري در فصلي جداگانه آمده است.

10,000 تومان