sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

اين سايت توسط زبان تحت سروري پي اچ پي نوشته شده است که در آن از html , css , mysql استفاده شده است که مکان ها و قطعه هاي باستاني و موزه را در اختيار کاربر قرار مي دهد و کاربر مي تواند عضو سايت شده و نظر ارسال کند
همچنين مدير سايت نيز مي تواند مطلبها را مديريت و کاربران و نظرات آنها را نيز مشاهده کند

اين پروژه يک وب سايت موزه است که با کمک HTML,CSS قالب آن طراحي شده است. براي قسمت مديريت نيز از PHP استفاده شده است که يک زبان تحت سروري است. بانک اطلاعاتي نيز MySQL استفاده شده است. اين وب سايت با قابليت عضو گيري و ارسال نظر توسط کاربر است. مدير نيز مي تواند مطلب را ارسال کرده و نظرات را مديريت کند.

10,000 تومان