sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

اين سايت توسط زبان تحت سروري پي اچ پي نوشته شده است که در آن از html , css , mysql استفاده شده است که جديد ترين خبر ها را در اختيار کاربر قرار مي دهد و کاربر مي تواند عضو سايت شده و نظر ارسال کند
همچنين مدير سايت نيز مي تواند مطلبها را مديريت و کاربران و نظرات آنها را نيز مشاهده کند

10,000 تومان