sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

اين سايت از زبان تحت سروري PHP استفاده شده است. بانک اطلاعاتي مورد نياز اين سايت نيز از MYSQL استفاده خواهد شد. در اين سايت که قرار است نمايشگاهي از محصولات فروشگاه اصلي در آن به نمايش گذاشته شود کاربران ميتوانند عضو سايت شوند و از محصولات اطلاعات لازم را دريافت کنند. مدير نيز مي تواند مطالب ارسال شده و اعضا را مديريت کند.

10,000 تومان