sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

 

ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛت های ﺑﺮق و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن را ﺑﻪ  ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮد و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬارد . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮق را ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ال ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺤﺮاف در وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ، اﻏﺘﺸﺎشﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﻜﻪ رخ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ...

 

25 اسلاید، فایل پاورپوینت، قابل ویرایش

8,000 تومان