sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

در دنياي امروز که با حجم عظيم تبادلات اینترنتی رو به رو هستيم انتقال اطلاعات از طریق اینترنت جزء لاينفک دنياي اینترنتی است. بر آن شدیم ک یک سایت فروشگاه کیف و کفش را ایجاد نمایم. در اين پروژه برای بخش پياده سازي از نرم افزار Sql Server 2008  و زبان C# جهت طراحي و ايجاد بانک اطلاعاتي و از نرم افزار Microsoft Visual Studio 2010 و  Photo Shop براي طراحي نرم افزار استفاده شده است.

10,000 تومان