sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

     موضوع این پروژه اندازه گیری میزان بارندگی می باشد که مقدار آن را هنگام بارش بر روی ال سی دی نمایش می دهد.
اندازه گیری توسط ی یک  سنسور مکانیکی و محاسبات و پردازش سیگنال خروجی آن توسط میکروکنترلر انجام می گیرد.
این دستگاه در جاهایی که میزان بارندگی اهمیت دارد نقش مهمی ایفا می کند. این دستگاه در مقایسه با دستگاه هایی که آب جمع شده ی باران در یک ظرف رااز روی ارتفاع آن اغندازه گیری می کنند و دقت کمتری دارند،بسیار پیشرفته تر بوده و سطح بارندگی را هنگام بارش نمایش می دهد.

40 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

10,000 تومان